Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Uniwersytet Warszawski
Autor: Imię: Elżbieta Nazwisko: Kaczmarska

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Między znaczeniem leksykalnym a walencją - próba opracowania metody ekstrakcji ekwiwalentów na podstawie korpusu równoległego
STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Nr 48 r. 2013, str. 103-121 (Artykuł)
Elżbieta Kaczmarska, Alexandr Rosen
2. Czeski czasownik „zdát se” w przekładzie na język polski (na podstawie badań z wykorzystaniem czesko-polskiego korpusu równoległego InterCorp)
STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 47 r. 2012, str. 001-001 (Artykuł)
Elżbieta Kaczmarska
3. Grupy tematyczne zapożyczeń niemieckich w języku polskim, czeskim, słowackim i łużyckim. Problem analizy pożyczek pochodzenia niemieckiego w językach słowiańskich
ZESZYTY ŁUŻYCKIE Tom 46 r. 2012, str. 001-001 (Artykuł)
Elżbieta Kaczmarska, Zdzisław Kłos
4. Lecznictwo odwykowe w Czechach i na Słowacji
TERAPIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ Nr 4/31/2003 r. 2003, str. 12-12 (Artykuł)
Elżbieta Kaczmarska
5. Nominalizacje odczasownikowe w języku polskim i czeskim (wybrane problemy)
STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 38 r. 2003, str. 87-99 (Artykuł)
Elżbieta Kaczmarska
6. Pomoc dzieciom w Republice Czeskiej
NIEBIESKA LINIA Nr 1/24/2003 r. 2003, str. 30-31 (Artykuł)
Elżbieta Kaczmarska
7. Związki frazeologiczne o tematyce marynistycznej w języku polskim na tle porównawczym innych języków słowiańskich
PRACE FILOLOGICZNE Tom XLVIII r. 2003, str. 251-257 (Artykuł)
Elżbieta Kaczmarska

Książka

8. Świat ukryty w słowach, czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym
ISZIP, Wydział Polonistyki UW, r. 2009 (Książka)
Ilona Generowicz (Redaktor), Elżbieta Kaczmarska (Redaktor), Ignacy Doliński (Redaktor)
9. Nauka o języku w testach
Eremis, r. 2004 (Podręcznik szkolny)
Elżbieta Kaczmarska, Monika Ziarno

Publikacja w książce

10. Czesi
w: Jak zwracają się do siebie Europejczycy, str. 89-110, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Milena Hebal-Jezierska, Elżbieta Kaczmarska
11. Searching for equivalents on the basis of Czech – Polish parallel corpus (the case of the verb zdát se)
w: Време и история в славянските езици, литер, str. 238-245, Университетско издателство Св. Климент Оm, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Kaczmarska
12. Analiza zdolnosci konotacyjnych polskich i czeskich predykatów
w: Res slavisticae (red.Joanna Goszczyńska, Zbigniew Greń), str. 135-153, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Kaczmarska
13. Kilka uwag o tytułach artykułów jako skrytych komunikatach reklamowych (na podstawie polskiej i czeskiej prasy dla mężczyzn)
w: Świat ukryty w słowach, czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym (red. Ilona Generowicz, Elżbieta Kaczmarska, Ignacy Doliński), str. 175-182, ISZIP, Wydział Polonistyki UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Kaczmarska
14. Relacje temporalne w konstrukcjach z nominalizacjami w języku polskim i czeskim
w: Językowy świat Słowian. Zjawiska, interpretacje, znaki zapytania (red. Jolanta Mindak-Zawadzka, Ignacy Doliński), str. 115-127, ISZIP, Wydział Polonistyki UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Kaczmarska
15. Funkcja stylistyczna konstrukcji z nominalizacjami w języku polskim i czeskim
w: Kontakty językowe i kulturowe w Europie. Sprach- und Kulturkontakte in Europa (red. Andrzej Kątny), str. 129-136, Uniwersytet Gdański, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Kaczmarska
16. Polskie i czeskie artykuły sponsorowane
w: Język w marketingu (red. Kazimierz Michalewski), str. 75-82, Uniwersytet Łódzki, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Kaczmarska
17. Polski, czeski i angielski Harry Potter, czyli o formacjach nominalizowanych w oryginale i przekładach
w: Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe. Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe w perspektywie dia- i synchronicznej (red. A. Kątny), str. 165-170, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Kaczmarska
18. (Nie)typowe anglicyzmy w czeskiej i polskiej prasie dla mężczyzn
w: Slavica leguntur. Aktualne problemy badawcze slawistyki, red. J. Królak, J. Molas, str. 109-116, ISZiP, r. 2006 (Artykuł)
Elżbieta Kaczmarska
19. Słowacja
w: Nowa dziesiątka Unii Europejskiej, str. 435-485, Wydawnictwo Akademickie DIALOG 2005, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Kaczmarska