Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Alina Nazwisko: Kępińska

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Agnieszka Słoboda, Liczebnik w grupie nominalnej średniowiecznej polszczyzny. Semantyka i składnia, Poznań 2012
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 8 r. 2013, str. 122-124 (Recenzja)
Alina Kępińska
2. Nazwy narodów i innych grup etnicznych w „Panu Balcerze w Brazylii” Marii Konopnickiej
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 1 r. 2012, str. 65-75 (Artykuł)
Alina Kępińska
3. Jednoznaczność i różnorodność osobowych form czasowników w Panu Balcerze w Brazylii M. Konopnickiej
ROZPRAWY KOMISJI JĘZYKOWEJ (ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE) Tom LX r. 2010, str. 97-119 (Artykuł)
Alina Kępińska
4. Formy fleksyjne rzeczowników w wybranych zabytkach XVI-wiecznych a paradygmaty współczesne
PRACE FILOLOGICZNE Nr LVI r. 2009, str. 121-142 (Artykuł)
Alina Kępińska
5. Frekwencja jako przyczyna zmian językowych, na marginesie poglądów Witolda Mańczaka
PRACE FILOLOGICZNE Tom LIII(2007) r. 2009, str. 291-300 (Artykuł)
Alina Kępińska
6. Pani prezydent czy pani prezydentka
PORADNIK JEZYKOWY Nr 3(2007) r. 2009, str. 79-84 (Artykuł)
Alina Kępińska
7. Fleksja i składnia liczebników w „Rozmyślaniu przemyskim” - łączliwość z rzeczownikiem, cz. 1. Liczebniki główne „dwa - cztery”
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 3 r. 2005, str. 15-30 (Artykuł)
Alina Kępińska
8. Fleksja i składnia liczebników w „Rozmyślaniu przemyskim” - łączliwość z rzeczownikiem, cz. 2. Liczebniki główne „pięć - dziesięć”, zbiorowe „dwoje - dziesięcioro” oraz wielorakie „dwojaki - czworaki”
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 5 r. 2005, str. 33-50 (Artykuł)
Alina Kępińska
9. Mianownikowe konstrukcje składniowe z liczebnikiem w "Rozmyślaniu przemyskim"
PRACE FILOLOGICZNE Tom XLIX r. 2004, str. 207-236 (Artykuł)
Alina Kępińska
10. Zapomnieć się względem Boga i swego męża - drobiazg o zmianach leksykalnych
PRACE FILOLOGICZNE Tom XLIX r. 2004, str. 179-205 (Artykuł)
Alina Kępińska
11. Kształtowanie się kategorii męsko- i niemęskoosobowości w "Rozmyślaniu Przemyskim"
PRACE FILOLOGICZNE Tom XLVIII r. 2003, str. 281-323 (Artykuł)
Alina Kępińska
12. Dlaczego "pięciu dobrych synów było"?
PRACE FILOLOGICZNE Tom XLVII r. 2002, str. 171-189 (Artykuł)
Alina Kępińska
13. Odmiana czasowników typu "lubić","widzieć" i jej wpływ na inne paradygmaty w historii polszczyzny, dialektach oraz kulturze języka
PRACE FILOLOGICZNE Tom 46 r. 2001, str. 313-336 (Artykuł)
Alina Kępińska
14. Nazwa miejscowa Harachwosty i jej podstawa imienna
PRACE FILOLOGICZNE Tom XLIV r. 1999, str. 177-181 (Artykuł)
Alina Kępińska (Autor oryginału)

Książka

15. Święta Pana Jesu Krysta Ewanjelija podług Mátheussa Świętego ná XXVIII Kápituł rozdzielona (oraz pozostałe trzy Ewangelie). Transkrypcja i opatrzenie przypisami czterech Ewangelii z Biblii Leopolity, Kraków 1561
Instytut Języka Polskiego UW, r. 2013 (Edycja źródeł)
Alina Kępińska
16. Opis dialektów  [ LINK ]
Warszawa, r. 2008 (Książka)
Justyna Garczyńska, Halina Karaś, Alina Kępińska, Izabela Stąpor, Izabela Winiarska-Górska
17. Kształtowanie się polskiej kategorii męsko- i niemęskoosobowości. Język wobec płci
Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, r. 2006 (Książka)
Alina Kępińska

Publikacja w książce

18. Między Małopolską i Wielkopolską – pograniczny charakter gwar sieradzkich
w: Studia Gwaroznawcze. T. 1 Pogranicze w języku i kulturze, str. 129-152, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Alina Kępińska
19. Postrzeganie Boga w „Panu Balcerze w Brazylii” Marii Konopnickiej jako przejaw religijności ludowej
w: W przestrzeni języka. Prace ofiarowane profesor Elżbiecie Koniusz z okazji Jej jubileuszu,, str. 163-179, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Alina Kępińska
20. Grammaticalization of the Masculine and Non-masculine Personal Category in the Polish Language
w: Grammaticalization in Slavic Languages: From an Areal and Typological Perspective, revised and Enlarged Edition (red. Motoki Nomachi), str. 91-122, Slavic Research Center Hokkaido University, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Alina Kępińska
21. Maria Konopnicka o narodzie, religii i języku w Panu Balcerze z Brazylii
w: Naród. Religia. Język. Materiały z konferencji 17-19 maja 2010 r. (red. A. Ceglińska-Gajda), str. 151-168, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, r. 2011 (Artykuł konferencyjny)
Alina Kępińska
22. Michał Abraham Trotz, Nowy dykcjonarz, to jest Mownik polsko-niemiecko-francuski, Lipsk, 1764  [ LINK ]
w: Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny (red. Mirosław Bańko, Magdalena Majdak, Maciej Czeszewski), str. 001-001, Uniwersytet Warszawski, r. 2011 (Inne)
Alina Kępińska
23. O kryterium zgodności z systemem językowym i samym systemie - uwagi historyka języka
w: Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – norma – kodyfikacja) red. B. Pędzich i D. Zdunkiewicz-Jedynak, str. 89-102, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Alina Kępińska
24. O potrzebie spojrzenia na ewolucję fleksji polskiej przez pryzmat funkcji końcówek
w: Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy (red. Bogusław Dunaj, Maciej Rak), str. 311-319, Księgarnia Akademicka, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Alina Kępińska
25. „Ku więtszemu zelżeniu kobietami zową” - nazwy kobiet i mężczyzn w Sejmie niewieścim Marcina Bielskiego
w: Słowa - kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów (red. Iwona Burkacka, Radosław Pawelec, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak), str. 397-416, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Alina Kępińska

>>> Następne >>>