Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Maria Nazwisko: Koczerska

                

Publikacja w czasopiśmie

1.
STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES Tom 49 r. 2011, str. 1-238 (Inne)
Maria Koczerska (Redaktor), Andrzej Rachuba (Redaktor)
2. Kobiety w Polsce średniowiecznej
MÓWIĄ WIEKI Nr 03/11 r. 2011, str. 12-15 (Artykuł)
Maria Koczerska
3. Wizytacja kościoła parafialnego św. Bartłomieja w Płocku w 1609, Materiały źródłowe do dziejów parafii, edycja z rękopisu i tłumaczenie Tomasz Płóciennik, oprac. i red. ks. Michał Marian Grzybowski, Stowarzyszenie Nasza Fara, Płock 2010, ss. 152, il.
STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES Tom 49 r. 2011, str. 221-222 (Recenzja)
Maria Koczerska
4.
STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES Tom 48 r. 2010, str. 1-216 (Inne)
Andrzej Rachuba (Redaktor), Maria Koczerska (Redaktor)
5. Stefan Krzysztof Kuczyński (13 I 1938 - 3 I 2010)
STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES Tom 48 r. 2010, str. 7-10 (Artykuł)
Maria Koczerska, Andrzej Rachuba
6. The milieu of cathedral chapters: their corporate ties and religious and social significance in late-medieval Poland
ACTA POLONIAE HISTORICA Tom 101 r. 2010, str. 227-240 (Artykuł)
Maria Koczerska
7. Korespondencja Mikołaja Serafina żupnika krakowskiego
STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES Tom 46 r. 2009, str. 168-172 (Artykuł)
Maria Koczerska
8. Redakcja
STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES Tom 47 r. 2009, str. 1-314 (Inne)
Maria Koczerska (Redaktor)
9. Aleksander Gieysztor 17 VII 1916 - 9 II 1999. Szkic biograficzny
STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES Tom 37 r. 2000, str. 83-7181-174-8 / 3-12 (Artykuł)
Maria Koczerska
10. Aleksander Gieysztor jako historyk dziejów Polski i powszechnych
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 91 Nr 1 r. 2000, str. 19-40 (Artykuł)
Maria Koczerska

Książka

11. Historia na Uniwersytecie Warszawskim. History at the University of Warsaw. Materiały z konferencji naukowej z okazji 80-lecia Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 21 października 2010 r.
Wydawnictwo NERITON, r. 2012 (Książka)
Maria Koczerska (Redaktor)
12. Karolińscy pokutnicy i polskie średniowieczne czarownice. Konfrontacja doktryny chrześcjańskiej z życiem społeczeństwa średniowiecznego
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2007 (Książka)
Maria Koczerska (Redaktor)
13. Sacrum, Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym.  [ LINK ]
Wydawnictwa UW, r. 2005 (Książka)
Jerzy Pysiak (Redaktor), Aneta Pieniądz (Redaktor), Jerzy Pysiak, Aneta Pieniądz, Roman Michałowski, Paweł Janiszewski, Robert Wiśniewski, Karol Modzelewski, Sławomir Moździoch, Marta Młynarska-Kaletynowa, Stanisław Rosik, Dariusz A. Sikorski, Leszek Paweł Słupecki, Maja Gąssowska, Paweł Żmudzki, Mateusz Wilk, Aleksandra Czapelska, Marcin Pauk, Maria Starnawska, Anna Loba, Ewa Żółkiewska, Monika Saczyńska-Kaliszuk, Elżbieta Witkowska-Zaremba, Jacek Kowalski, Jarosław Jarzewicz, Łukasz Kozak, Maria Koczerska
14. Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu 1423 - 1455
Instytut Historyczny UW, r. 2004 (Książka)
Maria Koczerska
15. Z biografistyki Polski późnego średniowiecza
DiG, r. 2001 (Książka)
Maria Koczerska
16. Historia. U źródeł współczesności: Średniowiecze
, r. 2000 (Podręcznik szkolny)
Maria Koczerska

Publikacja w książce

17. Horodło 1413 w kontekście związków Korony z Litwą w późnym średniowieczu
w: Od Horodła do Horodła (1413-2013). Unia horodelska - dzieje i pamięć. Wystawa Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Muzeum Historii Polski. Muzeum Zamojskie w Zamościu. 29 IX - 31 XI 2013, str. 11-29, Muzeum Zamojskie w Zamościu, Muzeum Historii Polski, r. 2013 (Artykuł)
Maria Koczerska
18. Foreword
w: Historia na Uniwersytecie Warszawskim. History at the University of Warsaw. Materiały z konferencji naukowej z okazji 80-lecia Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 21 października 2010 r., str. 107-109, Wydawnictwo NERITON, r. 2012 (Artykuł)
Maria Koczerska (Autor przedmowy)
19. Historical Auxiliary Studies, Source Studies and Source Editing at the University of Warsaw during the Twentieth Century
w: Historia na Uniwersytecie Warszawskim. History at the University of Warsaw. Materiały z konferencji naukowej z okazji 80-lecia Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 21 października 2010 r., str. 155-171, Wydawnictwo NERITON, r. 2012 (Artykuł)
Maria Koczerska, Maria Koczerska (Redaktor)
20. Nauki pomocnicze historii, źródłoznawstwo i edytorstwo źródeł na Uniwersytecie Warszawskim w XX wieku
w: Historia na Uniwersytecie Warszawskim. History at the University of Warsaw. Materiały z konferencji naukowej z okazji jubileuszu 80-lecia Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 21 października 2010 r., str. 53-69, Wydawnictwo NERITON, r. 2012 (Artykuł)
Maria Koczerska, Maria Koczerska (Redaktor)
21. Przedmowa
w: Historia na Uniwersytecie Warszawskim. History at the University of Warsaw. Materiały z konferencji naukowej z okazji 80-lecia Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 21 października 2010 r., str. 7-9, Wydawnictwo NERITON, r. 2012 (Artykuł)
Maria Koczerska (Autor przedmowy)
22. Aleksander Gieysztor 17 VII 1916 - 9 II 1999
w: Mediewiści, str. 29-48, Instytut Historii UAM, r. 2011 (Artykuł)
Maria Koczerska
23. Elita polityczna zjednoczonego Królestwa Polskiego w XIV - XV wieku i jej funkcja w państwie
w: Od genealogii do historii społecznej, str. 11-25, Polskie Towarzystwo Historyczne, r. 2011 (Artykuł)
Maria Koczerska
24. Królowa Zofia Holszańska - jej osobowość i rola polityczna
w: Kobiety o kobietach. Studia i szkice. Średniowiecze i czasy nowożytne, str. 76-95, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Koczerska
25. Rachunki kapituły krakowskiej z początku XVI wieku - analiza zawartości pierwszej zachowanej księgi
w: Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, str. 258-275, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Artykuł)
Maria Koczerska
26. Entre le château et le petit manoir – les différents standards de vie de la famille noble polonaise aux XIVe et XVe siècles
w: La famiglia nell’economia europea, secc. XIII-XVIII. Atti della “Quarantesima settimana di studi”, str. 125-131, r. 2009 (Artykuł)
Maria Koczerska
27. Historia kultury, historia Kościoła i religijności w średniowieczu – problemy i perspektywy badawcze
w: Spojrzenie w przeszłość. Konferencja Muzeum Historii Polski. Jadwisin, 25-26 października 2007, str. 94-108, r. 2009 (Artykuł)
Maria Koczerska
28. Przedmowa
w: Aleksander Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, str. 7-14, r. 2009 (Artykuł)
Maria Koczerska (Autor przedmowy)
29. Elekcja Tomasza Strzępińskiego na biskupa krakowskiego w 1455 roku
w: Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin, str. 319-347, r. 2008 (Artykuł)
Maria Koczerska
30. Modele prawne, społeczne i kulturowe kleru kapitulnego – wizja optymistyczna
w: Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, t.1: Struktury kościelno-publiczne, str. 317-328, r. 2008 (Artykuł)
Maria Koczerska
31. Prawo patronatu w Polsce późnego średniowiecza i jego wpływ na kulturę pisma społeczeństwa świeckiego
w: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV curavit P. Krafl, Opera Instituti historici Pragae, series C, Miscellanea, vol. 19, str. 224-234, r. 2008 (Artykuł)
Maria Koczerska
32. Przedmowa
w: Karolińscy pokutnicy i polskie średniowieczne czarownice. Konfrontacja doktryny chrześcjańskiej z życiem społeczeństwa średniowiecznego, str. 5-7, Instytut Historyczny UW, r. 2007 (Artykuł)
Maria Koczerska (Autor przedmowy)
33. Jak duchowieństwo krakowskie witało króla i królową w XV wieku?
w: Ecclesia - cultura - potestas. Studia z dziejów społeczeństwa i kultury, str. 477-487, r. 2006 (Artykuł)
Maria Koczerska
34. Poczta i utrzymywanie łączności w diecezji krakowskiej w pierwszej połowie XV wieku
w: O rzeczach minionych. Scripta rerum historicarum Annae Rutkowska-Płachcińska oblata, str. 157-162, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, r. 2006 (Artykuł)
Maria Koczerska
35. Zbigniew Oleśnicki wśród ludzi i idei swojej epoki
w: Zbigniew Oleśnicki książę Kościoła i mąż stanu. Materiały z konferencji Sandomierz 20-21 maja 2005 roku, str. 11-37, Wydawnictwo i Drukarnia, r. 2006 (Artykuł)
Maria Koczerska
36. Zbigniew Oleśnicki wśród ludzi i idei swojej epoki
w: Zbigniew Oleśnicki książę Kościoła i mąż stanu. Materiały z konferencji. Sandomierz 20-21 maja 2005 roku, str. 11-37, r. 2006 (Artykuł)
Maria Koczerska
37. Nauki pomocnicze historii średniowiecznej w Polsce- stan i perspektywy badawcze
w: Pytania o średniowiecze. Potrzeby i perspektywy badawcze polskiej mediewistyki, str. 167-185, r. 2001 (Artykuł)
Maria Koczerska
38. Testament kanonika tarnowskiego i plebana Wszystkich Świętych w Krakowie
w: Ludzie, Kościół, wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy środkowej, str. 237-254, r. 2001 (Artykuł)
Maria Koczerska
39. Aleksander Gieysztor 17 VII 1916 - 9 II 1999. Szkic historyczny
w: Studia źródłoznawcze, str. 1-10, r. 2000 (Artykuł)
Maria Koczerska
40. Familiares Jana Długosza
w: Aetas media, aetas moderna, str. 69-78, r. 2000 (Artykuł)
Maria Koczerska