Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Sławomir Nazwisko: Gawlas

                

Książka

1. Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania, por redakcją Slawomira Gawlasa przy współudziale Michała T. Szczepańskiego
Wydawnictwo DiG, r. 2011 (Książka)
Sławomir Gawlas (Redaktor)
2. Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad rozwojem średniowiecznej Europy
DiG, r. 2006 (Książka)
Sławomir Gawlas (Redaktor), Sławomir Gawlas (Autor przedmowy)

Publikacja w książce

3. Badania nad społeczeństwem polskim późnego Średniowiecza. Aktualne problemy
w: Historia społeczna późnego średniowiecze. Nowe badania, str. 63-106, Wydawnictwo DiG, r. 2011 (Artykuł)
Sławomir Gawlas
4. Die Lokationswendein der Geschichte mitteleuropaeischer Staedte
w: Rechtstadtgruendungen im mittelalterlichen Polen, str. 77-105, Boehlau Verlag, r. 2011 (Artykuł)
Sławomir Gawlas
5. Fuerstenherrrschaft, Geldwirtschaft und Landesasubau. Zum mittelalterlichen Modernisierungsprozess im piastischen Polen
w: Rechtsstadtgruendungen im mittelalterlichen Polen, str. 13-76, Boehlau Verlag, r. 2011 (Artykuł)
Sławomir Gawlas
6. Realia życia codziennego na Śląsku a tworzenie elit
w: Realia życia codziennego w Europieśrodkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, str. ISBN978-83-600071-41-0 / 469-471, Studio Noa, r. 2011 (Inne)
Sławomir Gawlas
7. Statement zur Diskussion von Sławomir Gawlas:Gab es das  [ LINK ]
w: Lelewel-Gespräche 4/2011, str. 1-22, Deutsches Historisches Instiut Warschau, r. 2011 (Artykuł)
Sławomir Gawlas
8. Wstęp
w: Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania, str. ISBN 978-83-7181-1 / 7-16, Wydawnictwo DiG, r. 2011 (Artykuł)
Sławomir Gawlas
9. Kazimierz Wielki - jaki był?
w: Swiat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, str. ISBN 978-83-235-0787-1 / 761-787, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Artykuł)
Sławomir Gawlas
10. Ślązacy w oczach własnych i cudzych. Uwagi o powstaniu i rozwoju regionalnej tożsamości w średniowieczu
w: Ślązacy w oczach własnych i obcych, str. ISBN 978-83-88657-41-2 / 41-67, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, r. 2010 (Artykuł konferencyjny)
Sławomir Gawlas
11. Die zentrale Funktion der Städte in Ostmitteleuropa in der Zeit des Landesausbaus
w: Städtelandschaften im Ostseeraum im Mittelalter und in dert frühen Neuzeit, str. 9-28, r. 2009 (Artykuł)
Sławomir Gawlas
12. Marność świata i narodowe stereotypy. Uwagi o wielokulturowości na Sląsku w XV wieku
w: Korzenie wielokulturowoości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego, str. 29-53, r. 2009 (Artykuł)
Sławomir Gawlas
13. Średniowiecze – moja wizja epoki
w: Spojrzenie w przeszłość, t. 1: Średniowiecze i nowożytność, str. 154-165, r. 2009 (Artykuł)
Sławomir Gawlas
14. Piastowie śląscy jako pionierzy modernizacji
w: Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach, str. 37-49, r. 2007 (Artykuł)
Sławomir Gawlas
15. Der Blick von Polen auf das mittelalterliche Reich
w: Heilig - Römisch - Deutsch. Das Reich im mittelalterlichen Europa, str. 266-285, r. 2006 (Artykuł)
Sławomir Gawlas
16. Komercjalizacja jako mechanizm Europeizacji peryferii na przykładzie Polski
w: Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad rozwojem średniowiecznej Europy, str. 25-116, r. 2006 (Artykuł)
Sławomir Gawlas
17. Król i stany w późnośredniowiecznej Europie Środkowo-Wschodniej wobec modernizacji państwa
w: Król w Polsce XIV i XV w., str. 155-185, r. 2006 (Artykuł)
Sławomir Gawlas
18. Polen - eine Ständegesellschaft an der Peripherie des lateinischen Europa
w: Europa im späten Mittelalter. Politik - Gesellschaft - Kultur, str. 237-261, r. 2006 (Artykuł)
Sławomir Gawlas
19. Przemiany systemów prawa na Śląsku w dobie kolonizacji w XIII wieku
w: Kultura prawna w Europie Środkowej, str. 45-73, r. 2006 (Artykuł)
Sławomir Gawlas
20. Zbigniew Oleśnicki wobec sporu o ustrój państwa (1425-1430)
w: Zbigniew Oleśnicki: książę kościoła i mąż stanu, str. 211-223, r. 2006 (Artykuł)
Sławomir Gawlas
21. Die Probleme des Lehnswesens und Feudalismus aus polnischer Sicht
w: Das europaeische Mittelalter im Spannungsfeld des Vergleichs. Zwanzig internationale Beitraege zu Praxis, Problemen und Perspektiven..., str. 97-123, r. 2001 (Artykuł)
Sławomir Gawlas
22. Rzesza Niemiecka w XII-XIII w.
w: Rozkwit średniowiecznej Europy, str. 198-249, r. 2001 (Artykuł)
Sławomir Gawlas