Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:WĹ‚odzimierz Pianka

                

Publikacja w czasopi¶mie

1. Derywacja imion osobowych jako czynnik integruj±cy społeczeństwa multikulturowe i wielowyznaniowe (na przykładzie nazw słowiańskich)
ONOMASTICA Tom LI (2006) r. 2007, str. 129-144 (Artykuł)
Włodzimierz Pianka
2. Kategoria osoby w językach słowiańskich i indoeuropejskich w ¶wietle teorii nostratycznej
ROCZNIK TOWARZYSTWA NAUKOWEGO WARSZAWSKIEGO Tom 68 (2005) r. 2007, str. 113-118 (Artykuł)
Włodzimierz Pianka
3. Leksykalne i morfologiczne wyrażanie semantyki medium w opozycji do activum i passivum we współczesnych językach słowiańskich
Z POLSKICH STUDIÓW SLAWISTYCZNYCH Tom seria XI r. 2007, str. 165-172 (Artykuł)
Włodzimierz Pianka
4. Morfemata se kako koformant kaj prefiksalnite glagoli vo makedonskiot jazik
LITERATUREN ZBOR Tom LIV 1-3 r. 2007, str. 7-14 (Artykuł)
Włodzimierz Pianka
5. Potekloto i razvojot na gramatičkata kategorija lice vo slovenskite jazici
MAKEDONSKI JAZIK Tom LVII(2006) r. 2007, str. 25-44 (Artykuł)
Włodzimierz Pianka
6. Pozdravni obrak’anja na svečenoto otvoranje na XL Meg’unaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura: Vlog’imjeľ Pjanka
UNIVERZITETSKI VESNIK - IZDANIE NA UNIVERZITETOT "SV. KIRIL I METODIJ" VO SKOPJE Nr 77 r. 2007, str. 6-7 (Inne)
Włodzimierz Pianka
7. Dali e vozmoľna izdrľana klasifikacija na pridavkite?
JU®NOSLOVENSKI FILOLOG Tom LXI (2005) r. 2006, str. 117-123 (Artykuł)
Włodzimierz Pianka
8. Pred četirideceniskiot jubilej na Seminarot za makedonskiot jazik, literatura i kultura
UNIVERZITETSKI VESNIK - IZDANIE NA UNIVERZITETOT "SV. KIRIL I METODIJ" VO SKOPJE Tom VIII r. 2006, str. 6-7 (Artykuł)
Włodzimierz Pianka
9. Za Herbert Galton (1917-2004)
UNIVERZITETSKI VESNIK - IZDANIE NA UNIVERZITETOT "SV. KIRIL I METODIJ" VO SKOPJE Tom VIII r. 2006, str. 2-2 (Artykuł)
Włodzimierz Pianka
10. Dr Jovan Ajduković, Uvod u leksičku kontaktologiju. Teorija adaptacije rusizama, Beograd 2004, 364 ss. i Dr Jovan Ajduković, Kontaktološki rečnik adapatcije rusizama – Kontaktologičeskij slovar’adaptacii rusizmov, Beograd 2004, 771 ss.
STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 40 r. 2005, str. 517-522 (Recenzja)
Włodzimierz Pianka
11. In memoriam Herbert Galton (wspomnienie)
WIENER SLAVISTISCHES JAHRBUCH Tom 50 r. 2005, str. 235-237 (Inne)
Włodzimierz Pianka
12. Praindoeuropejskie i nostratyckie Ľródła do rekonstrukcji form kategorii osoby w językach słowiańskich
STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 40 r. 2005, str. 399-420 (Artykuł)
Włodzimierz Pianka
13. Języki łużyckie w rodzinie słowiańskiej (w ujęciu konfrontatywnym)
ZESZYTY ŁUŻYCKIE Tom 37 r. 2004, str. 60-86 (Artykuł)
Włodzimierz Pianka
14. Obituary on Herbert Galton (1917-2004) [wspomnienie]
THE PHONETICAN Tom 90 Nr 2 r. 2004, str. 24-25 (Inne)
Włodzimierz Pianka
15. Potekloto i razvojot na gramatičkata kategorija rod vo slovenskite jazici
MAKEDONSKI JAZIK Tom LIII r. 2002, str. 1-30 (Artykuł)
Włodzimierz Pianka

Publikacja w ksi±żce

16. Makedonistikata vo Varšava
w: 40 godini Meg’unaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura 1967-2007 (red. E. Crvenkovska ), str. 33-37, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij”, r. 2007 (Esej lub rozdział w ksi±żce)
Włodzimierz Pianka
17. Makedonistikata vo Viena
w: 40 godini Meg’unaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura 1967-2007 (red. E. Crvenkovska), str. 17-17, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij”, r. 2007 (Esej lub rozdział w ksi±żce)
Włodzimierz Pianka
18. Odnosite meg`u patiensot i beneficjensot, odnosno meg`u akuzativot i dativot, vo makedonskiot i polskiot jazik vo sporedba so drugi jazici
w: Folia Philologica Macedono-Polonica (t. VI), str. 53-67, Skopje (2006), r. 2007 (Esej lub rozdział w ksi±żce)
Włodzimierz Pianka
19. Dzieje powojennej slawistyki do roku 1978
w: Z historii slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim, red. J. Molas, str. 73-91, ISZiP, r. 2005 (Artykuł)
Włodzimierz Pianka
20. Od rodzaju osobowego do rodzajów osobowych
w: Kięga Pami±tkowa ku czci Ks. Profesora Bonifacego Mi±zka, red. Krzysztof Kuczyński i Piotr Obr±czka, str. 355-368, Galeria Nauki i Sztuki, r. 2005 (Artykuł)
Włodzimierz Pianka
21. Narodnoto i učenoto vo Gramatikata od Blaže Koneski
w: Deloto na Blaže Koneski (ostvaruvanjata i perspektivite), str. 1-10, Makedonska akademija na naukite i umetnostite, r. 2002 (Inne)
Włodzimierz Pianka