Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Joanna GoszczyƄska

                

Publikacja w czasopi¶mie

1. Metaforickę vampirizmus hrdiniek slovenskej medzivojnovej prózy (Hrušovskę, ©vantner)
SLOVENSKA LITERATURA Nr 2 r. 2013, str. 93-104 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska
2. Brothers Hungarians... Ján Palárik Attempt at Renegotiating the Slovak-Hungarian Relations on the Threshold of the 1860s
ACTA POLONIAE HISTORICA Nr 108 r. 2013, str. 001-001 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska, Anna Kobylińska
3. Èierny romantizmus: slovenskę prípad. Rekognoskácia terénu
SLOVENSKA LITERATURA Nr 2 r. 2013, str. 89-92 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska, Anna Kobylińska
4. Prípad Michal Miloslav HodŸa
SLOVENSKA LITERATURA Nr 1 r. 2013, str. 1-18 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska
5. Franti±ek Švantner voèi naturizmu a goticizmu
SLOVENSKA LITERATURA Nr 5 r. 2012, str. 381-392 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska
6. Wokół nowego kanonu: nurt kanoniczny i "apokryficzny" w słowackiej literaturze romantycznej
KONTAKTY Tom XI r. 2012, str. 19-28 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska
7. Zrozumieæ Słowiańszczyznê
KONTAKTY Nr X r. 2011, str. 82-85 (Recenzja)
Joanna Goszczyńska
8. "Cała prawda" o Janosiku?
KONTAKTY Nr VIII r. 2009, str. 108-111 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska
9. La nation dans les conceptions messianiques de Michal Miloslav HodŸa
SLAVICA BRUXELLENSIA Nr III r. 2009, str. 6-16 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska
10. M. Jagiełło, Słowacy w polskich oczach, t I-II, BN Warszawa 2005
KONTAKTY Nr 6 r. 2007, str. 79-85 (Recenzja)
Joanna Goszczyńska
11. Kim s± Słowacy?
KONTAKTY Tom V r. 2006, str. 74-80 (Recenzja)
Joanna Goszczyńska
12. Jacek Kolbuszewski, Na południe od Tatr, Wrocław 2003, ss. 316
PAMIÊTNIK SŁOWIAŃSKI Tom LV Nr 1 r. 2005, str. 90-95 (Recenzja)
Joanna Goszczyńska
13. Mesianizmus v polŽskom a slovenskom myšlení
SLOVENSKA LITERATURA Tom LII Nr 4-5 r. 2005, str. 270-277 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska
14. Polskie Œródła słowackiego mesjanizmu. Zarys problematyki
KONTAKTY Tom IV r. 2005, str. 27-33 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska
15. PolŽské podniety slovemského mesianizmu. Náèrt problematiky
KONTAKTY Tom IV r. 2005, str. 27-32 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska
16. Rzekomy mesjanizm utworu Štůra „Starý i nový věk Slováků”
PAMIÊTNIK SŁOWIAŃSKI Tom LIV Nr 2 r. 2004, str. 17-18 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska
17. Expresionismus v české literatuře na začátku 20. století
CESKA LITERATURA Nr 1 r. 2003, str. 84-89 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska
18. Janosik bohaterem literatury popularnej (na przykładzie powie¶ci Gustava Mar@salla-Petrovskiego
PAMIÊTNIK SŁOWIAŃSKI Tom XLIX r. 2000, str. 61-73 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska (Autor oryginału)
19. V. Macura Sen o Europie
PAMIÊTNIK SŁOWIAŃSKI Tom XLIX r. 1999, str. 115-132 (Edycja Œródeł)
Joanna Goszczyńska (Tłumacz)

Ksi±żka

20. Do¶wiadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur ¶rodkowoeuropejskich
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Wydział Polonistyki UW, r. 2011 (Ksi±żka)
Joanna Goszczyńska (Redaktor), Joanna Królak (Redaktor), Robert Kulmiński (Redaktor)
21. Gotycyzmy. Prace Filologiczne tom LIX. Seria Literaturoznawcza
Wydział Polonistyki UW, r. 2011 (Ksi±żka)
Joanna Goszczyńska (Redaktor)
22. Res slavisticae
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, r. 2010 (Ksi±żka)
Joanna Goszczyńska (Redaktor), Zbigniew Greń (Redaktor)
23. Znacz±ce przestrzenie Słowiańszczyzny
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, r. 2010 (Ksi±żka)
Joanna Goszczyńska (Redaktor), Grażyna Szwat-Gyłybow (Redaktor)
24. Procesy autoidentyfikacji na obszarzekultur ¶rdkowoeuropejskich po roku 1918
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, r. 2008 (Ksi±żka)
Joanna Goszczyńska (Redaktor)
25. Przemilczenia w relacjach miêdzykultorowych
Instytut Slawistyki PAN, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, Fundacja Slawistyczna, r. 2008 (Ksi±żka)
Joanna Goszczyńska (Redaktor), Grażyna Szwat-Gyłybow (Redaktor)

>>> Nastêpne >>>