Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Aleksandra Korwin-Szymanowska/

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Rekomendacja 1469(2000) Matki i dzieci w więzieniu. Komentarz
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 169-173 (Inne)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor komentarza)
2. Rekomendacja Nr R(97)12 o personelu odpowiedzialnym za stosowanie kar i innych środków. Komentarz
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 389-396 (Inne)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor komentarza)
3. Emocje przeżywane przez Polaków w okresie transformacji ustrojowej
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 16 r. 2010, str. 119-146 (Artykuł)
Krystyna Ostrowska, Aleksandra Korwin-Szymanowska
4. Polacy wobec czynów przeciw rodzinie
NIEBIESKA LINIA Nr 3 r. 2009, str. 23-26 (Artykuł)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
5. Stosunek społeczeństwa polskiego do zachowań patologicznych, kontrowersyjnych i przestępczych
CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH Nr 1 r. 2007, str. 105-123 (Artykuł)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
6. Charakterystyka recydywistów zwalnianych z zakładów karnych i ich sytuacji życiowej (na podstawie wyników badań zakończonych w 2002 r.)
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Nr 38-39 r. 2003, str. 43-58 (Artykuł)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
7. Wpływ czynników ryzyka na przestępczość młodzieży
PROBLEMY PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO Nr 1 r. 2003, str. 80-97 (Artykuł)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
8. Recenzja ksiązki Joanny Rogali-Obłękowskiej "Narkoman w rodzinie. Wskazówki do terapii". Warszawa, ISNS UW 2002
PROBLEMY PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO Nr 1-2 r. 2002, str. 201-203 (Recenzja)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
9. Recenzja książki Anny Kwak i Andrzej Mościskiera "Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie". Warszawa, Wydawn. Akademickie Żak 2000
PROBLEMY PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO Nr 1-2 r. 2002, str. 203-205 (Recenzja)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
10. Recenzja książki G. B. Szczygieł "Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym", Białystok 2002
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Nr 36 r. 2002, str. 159-162 (Recenzja)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
11. Recenzja książki Janiny Jankowskiej "Rozwijanie umiejętności psychopedagogicznych w procesie kształcenia nauczycieli". Lublin, UMCS 2000
PROBLEMY PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO Nr 1-2 r. 2002, str. 200-201 (Recenzja)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)

Książka

12. Polacy wobec przestępstw i karania
Wydawn. UW, r. 2008 (Książka)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
13. Więzienie i co dalej
Wydawn. Akademickie "Żak", r. 2003 (Książka)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
14. Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, r. 2000 (Książka)
Ewa Milewska (Redaktor), Aleksandra Korwin-Szymanowska (Redaktor)

Publikacja w książce

15. Czy resocjalizacja w więzieniu jest możliwa
w: Wiedza, doświadczenie, praktyka. Interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczne, str. 29-46, Wydawn. IMPULS, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
16. Psychospołeczne aspekty poczucia bezpieczeństwa
w: Bezpieczeństwo jako wartość, str. 209-216, Wydawn. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego 'Apeiron', r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
17. Stosunek mlodzieży do zachowań naruszających normę uczciwości
w: Wspólczesne determinanty profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich, str. 357-365, Wydawn. Wyższej Szkoły Handlowej, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
18. Czynniki utrudniające readaptacją społeczną w świetle badań katamnestycznych
w: Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Pod red. F. Kozaczuka, str. 285-301, Wydawn. Uniwersytetu Rzeszowskiego, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
19. Kim są single - psychologiczna charakterystyka osób samotnie żyjących
w: Diagnostyka i rozwiązywanie problemów psychospołecznych dzieci i młodzieży. Pod red. B. Kałdun, J. Kahlana i A. Fidelus, str. 63-74, Wydawn. Diecezjalne, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
20. Psychospołeczne aspekty poczucia bezpieczeństwa
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Pod red. Jerzego Kwaśniewskiego, str. 183-204, Wydawn.IPSiR UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
21. Recydywa byłych skazanych na karę pozbawienia wolności
w: X lat obowiązywania Kodeksu karnego wykonawczego. Pod red. Stefana Lelentala i Grażyny Szczygieł, str. 147-159, Wydawn. Temida 2, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
22. Stosunek instytucji świadczących pomoc do byłych skazanych
w: Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych. Pod red. F. Kozaczuka, str. 71-78, Wydawn. Uniwersytetu Rzeszowskiego, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksandra Korwin-Szymanowska, Grzegorz Korwin-Szymanowski
23. Histeria
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Pod red. T. Pilcha, str. 215-218, Wydawn. Akademickie "Żak", r. 2003 (Hasło encyklopedyczne)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
24. Dziecko w rodzinie niepełnej
w: Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. Pod red. E. Milewskiej i A. Korwin-Szymanowskiej, str. 58-77, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, r. 2000 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
25. Rodzina z zaburzeniami zachowania u dzieci. Postępowanie diagnostyczne w zaburzeniach zachowania dzieci. Studia przypadków
w: Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. Pod red. E. Milewskiej i A. Korwin-Szymanowskiej, str. 219-256, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, r. 2000 (Esej lub rozdział w książce)
Ewa Milewska, Aleksandra Korwin-Szymanowska