Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Karina Marczuk

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Zrównoważone społeczności lokalne i ich bezpieczeństwo: doświadczenia państw anglosaskich
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 34 r. 2014, str. 184-210 (Artykuł)
Karina Marczuk
2. Koncepcje bezpieczeństwa wewnętrznego małych państw „starej” Unii Europejskiej na przykładzie członków Beneluksu
POLICJA Tom 1 r. 2013, str. 2-18 (Artykuł)
Karina Marczuk (Autor oryginału)
3. The Romanian Security System in the Late of 1980s and the Early of 1990s
BULETINUL UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI. SERIA ŞTIINŢE SOCIO-UMANE ŞI JURIDICE Tom LXII Nr 1 r. 2010, str. 165-180 (Artykuł)
Karina Marczuk (Autor oryginału)

Książka

4. Case study of the Republic of Poland: the Defence Institution Building (materiał szkoleniowy)
US Government DOD Data Base, r. 2010 (Inne)
Karina Marczuk (Autor oryginału)
5. Democratization of Intelligence Services in Poland. Intelligence and Post-Transition Democracy (materiał szkoleniowy)
Center for Civil-Military Relations, r. 2010 (Inne)
Karina Marczuk (Autor oryginału)
6. Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009.
Difin, r. 2009 (Książka)
Karina Marczuk (Redaktor)
7. Trzecia Opcja. Gwardie narodowe w wybranych państwach Basenu Morza Śródziemnego.
Wydawnictwo Adam Marszałek, r. 2009 (Książka)
Karina Marczuk (Autor oryginału)

Publikacja w książce

8. Karabinierzy jako instytucja bezpieczeństwa wewnętrznego Mołdawii
w: Spotkania polsko-mołdawskie: księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka, str. 193-202, Episteme, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Karina Marczuk (Autor oryginału)
9. Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w Wielkiej Brytanii
w: Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach, str. 47-59, Elipsa, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Karina Marczuk (Autor oryginału)
10. Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego we Włoszech
w: Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach, str. 61-71, Elipsa, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Karina Marczuk (Autor oryginału)
11. Bezpieczeństwo społeczne: potrzeba szerokiego ujęcia. Implikacje dla Polski
w: Bezpieczeństwo społeczne: potrzeba szerokiego ujęcia. Implikacje dla Polski, str. 26-52, Dom Wydawniczy Elipsa, r. 2012 (Artykuł)
Karina Marczuk (Autor oryginału)
12. A Contemporary Security Concept and its Implications for Gendarmerie-type Forces
w: Gendarmeries and the Security Challenges of the 21st Century, str. 69-96, Koninklijke Marechaussee, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Karina Marczuk (Autor oryginału)
13. Projekt "Strategii naddunajskiej" Unii Europejskiej jako konsekwencja ewolucji wielostronnej współpracy państw regionu Dunaju
w: Państwa naddunajskie a Unia Europejska, str. 225-246, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Karina Marczuk (Autor oryginału)
14. Slăbiciunile sistemului românesc de securitate naţională
w: Armata română şi patrimoniul naţional, str. 232-242, Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, r. 2010 (Artykuł konferencyjny)
Karina Marczuk (Autor oryginału)
15. Towards the EU’s Internal Security Strategy: a New Paradigm of Internal Security?
w: International Scientific Session, str. 350-363, Alexandru Ioan Cuza Police Academy, r. 2010 (Artykuł konferencyjny)
Karina Marczuk (Autor oryginału)
16. Bezpieczeństwo wewnętrzne w poszerzonej agendzie (szkoła kopenhaska i human security).
w: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia., str. 66-78, Dom Wydawniczy ELIPSA, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Karina Marczuk (Autor oryginału)
17. Efects of the Soviet foreign policy of the military relations between Romania and Yugoslavia in the early 1950’s.
w: Stability and Regional Security., str. 369-382, Editune Universtiatii Nationale de Aporare, r. 2009 (Artykuł konferencyjny)
Karina Marczuk (Autor oryginału)
18. Ewolucja systemu politycznego współczesnej Mołdowy
w: Małe państwa Europy. Specyfika systemu politycznego i aktywności międzynarodowej, str. 333-348, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Karina Marczuk (Autor oryginału)
19. Rumunia w strukturach współpracy subregionalnej.
w: Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009, str. 104-112, Difin, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Karina Marczuk (Autor oryginału)
20. Rumuńska strategia bezpieczeństwa.
w: Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009, str. 113-126, Difin, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Karina Marczuk (Autor oryginału)