Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Katedra Białorutenistyki

                

Publikacja w czasopiśmie

1. 20. rocznica śmierci Profesor Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej (1901-1994) - twórczyni i założycielki polskiej białorutenistyki  [ LINK ]
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 391-393 (Komunikat)
Radosław Kaleta
2. Agnieszka Goral, Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów czynności w języku białoruskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, 199 s.
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 383-388 (Recenzja)
Mikołaj Timoszuk
3. Anna Hreś, Belaruskaja mova. Dapamożnik pa belaruskaj move dla studentau ruskaj filalohii  [ LINK ]
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 373-375 (Recenzja)
Radosław Kaleta
4. Dvuchmounyja nazvy na Belastoczczyne
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 257-268 (Artykuł)
Volha Tratsiak
5. Falklorna-dyjalektalahicznyja dasledavanni u hminach Belsk-Padlaszski, Hajnauka i Sakolka Padlaszskaha vajavodstva
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 359-361 (Sprawozdanie)
Volha Tratsiak
6. H.U. Auczynnikava, Slovautvaralnaja semantyka i struktura ahentyvau va uschodneslavjanskich i polskaj movach
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 365-367 (Recenzja)
Nina Barszczewska
7. Halina Tvaranovicz, Pry bramach Radzimy. Litaraturnae ab'jadnanne Belaveża: stanaulenne, prablemy, asoby
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 376-378 (Recenzja)
Mikalaj Khaustovich
8. Henadź Kisjalou, Smak belaruszczyny
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 379-382 (Recenzja)
Mikalaj Khaustovich
9. Hutarka Daniły sa Scjapanam u kanteksce belaruskaj ananimnaj litaratury XIX stahoddzja
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 15-37 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
10. Język polski jako obcy – wyzwania wobec rosnącej imigracji białoruskiej  [ LINK ]
ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W ŚWIECIU Tom 3 r. 2014, str. 120-128 (Artykuł)
Radosław Kaleta
11. Księga Rodzaju w przekładach na współczesny język białoruski
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 243-255 (Artykuł)
Mikołaj Timoszuk
12. Narodowa rekonstrukcja procesu historycznoliterackiego na Białorusi
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 337-346 (Artykuł)
Katarzyna Bortnowska
13. O pozornych podobieństwach międzyjęzykowych białoruskich i polskich skrótowców  [ LINK ]
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 133-143 (Artykuł)
Radosław Kaleta
14. Procesy interferencyjne w terenowych nazwach zestawionych w północno-wschodniej Polsce
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 107-117 (Artykuł)
Jadwiga Głuszkowska-Babicka
15. Zakres użycia języka białoruskiego na przełomie XX-XXI wieku
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 87-98 (Artykuł)
Nina Barszczewska
16. A. Bacharevicz, Hamburski rachunak Bacharevicza, Lohvinau, Minsk 2012, 428 s.
ACTA ALBARUTHENICA Tom 13 r. 2013, str. 383-388 (Recenzja)
Małgorzata Wojciechowska
17. Adroznenni pamiż taraszkevicaj i narkamaukaj na prykladze zajmennika dy liczebnika
STUDIA I SZKICE SLAWISTYCZNE Tom 12 r. 2013, str. 123-133 (Artykuł)
Radosław Kaleta
18. Da pytannja pra żanravuju specyfiku i paetyku ramana Alesja Navarycza Litouski vouk
ACTA ALBARUTHENICA Tom 13 r. 2013, str. 332-344 (Artykuł)
Iryna Aheyeva
19. Dasjahnenni Kafedry belarusistyki Varszauskaha universiteta
BIAŁORUTENISTYKA BIAŁOSTOCKA Tom 5 r. 2013, str. 483-489 (Artykuł)
Nina Barszczewska
20. Dychotomia wschód-zachód w tomie Kochanek Jej Wysokości Uładzimira Arłoua
ACTA ALBARUTHENICA Tom 13 r. 2013, str. 67-94 (Artykuł)
Anna Ścibek
21. Dzmitry Kliabanau, Krok po kroku poznajemy Białoruś. Język, kultura, krajoznawstwo = Крок да кроку знаёмімся з Беларуссю. Мова, культура, краязнаўства, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, 198 s.  [ LINK ]
ACTA ALBARUTHENICA Tom 13 r. 2013, str. 366-368 (Recenzja)
Radosław Kaleta
22. Emihracyja belarusau u Ameryku u asvjatlenni Naszaj Nivy
ACTA ALBARUTHENICA Tom 13 r. 2013, str. 15-39 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
23. Etapy razviccja starabelaruskaj movy u kantakce z movami susednich narodau
ACTA ALBARUTHENICA Tom 13 r. 2013, str. 123-134 (Artykuł)
Nina Barszczewska
24. H.A. Hladkova, Tvorczaja spadczyna Ihnacija Bykouskaha u kanteksce epochi eurapejskaha Asvetnictva. Autareferat dysertacyi na atrymanne vuczonaj stupeni kandydata filalahicznych navuk pa specyjalnascjach 10.01.01 - belaruskaja litaratura; 10.01.03 - litaratura narodau krain zameżża (polskaja), BDU, Minsk 2012, 24 s.
ACTA ALBARUTHENICA Tom 13 r. 2013, str. 369-371 (Recenzja)
Mikalaj Khaustovich
25. Homonimia w języku polskim i języku białoruskim  [ LINK ]
ACTA POLONO-RUTHENICA Tom 18 r. 2013, str. 185-195 (Artykuł)
Radosław Kaleta

>>> Następne >>>