Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Uniwersytet Warszawski
Autor: Imię: Milena Nazwisko: Hebal-Jezierska

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Łużyczanie i inne mniejszości językowe, kulturowe i etniczne w Europie
ZESZYTY ŁUŻYCKIE Tom 46 r. 2012, str. 001-001 (Artykuł)
Milena Hebal-Jezierska
2. Problematika tvarů apelativních feminin
NASE REC Tom 91 Nr 4 r. 2008, str. 217-219 (Recenzja)
Milena Hebal-Jezierska
3. Halina Mieczkowska, Dynamika fleksji nominalnej w ujęciu typologicznym słowacko-polskim
STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 39 r. 2004, str. 315-319 (Recenzja)
Milena Hebal-Jezierska
4. Dystrybucja zakończeń imiesłowu przeszłego czynnego we współczesnym języku czeskim
BOHEMISTYKA Nr 4 r. 2003, str. 299-320 (Artykuł)
Milena Hebal-Jezierska

Książka

5. Wariantywność końcówek fleksyjnych rzeczowników męskich żywotnych w języku czeskim
Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, r. 2008 (Książka)
Milena Hebal-Jezierska

Publikacja w książce

6. Czesi
w: Jak zwracają się do siebie Europejczycy, str. 89-110, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Milena Hebal-Jezierska, Elżbieta Kaczmarska
7. Podstawowe zasady korzystania z korpusów przy badaniu języka
w: Na tropach korpusów, str. 17-30, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Milena Hebal-Jezierska
8. Collocation Images of Hungarians in Slavonic Languages – Research Report
w: Practical Applications of Linguistic Research, str. 39-59, Primum Verbum, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Ignacy Doliński, Mirosław Bańko, Milena Hebal-Jezierska, Jacek Duda
9. Proč jazz, nikoliv džez? Harmonie grafické podoby lexému a obsahu – jako jeden z činitelů ovlivňujících adaptaci cizojazyčných přejímek?
w: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, str. 371-375, Karolinum, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Milena Hebal-Jezierska, Mirosław Bańko
10. The image of a lexeme based on the analysis of collocations
w: Corpus Data across Languages and Disciplines, str. 183-193, Peter Lang, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Milena Hebal-Jezierska
11. Corpus-Based Morphology in the Czech Language
w: Explorations across Language and Corpora, PALC 2009 (red. Stanisław Góźdź-Roszkowski ), str. 195-206, Peter Lang Verlag, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Milena Hebal-Jezierska
12. Frequency and oppositions in corpus-based research into morphological variation
w: Gramatik und Korpora 3 2009, Dritte Internationale Konferenz (red. Marek Konopka, Jacquline Kubczak , Christian Mair , Frantiąek Štícha, Ulrich Waβner), str. 373-388, Narr Verlag, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Milena Hebal-Jezierska, Neil Bermel
13. Kolokační obrazy některých lexémů patřících do sémantického pole cizinec v českém tisku
w: Korpusová lingvistika Praha 2011, InterCorp (red. Čermák Frantiąek), str. 1-109, Lidové noviny, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Milena Hebal-Jezierska
14. Variantnost mužských jmen životných v češtině
w: Kapitoly z české gramatiky (red. František Štícha), str. 437-506, Academia, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Milena Hebal-Jezierska
15. Jak se překládají české univerbizáty do polštiny
w: Mnohojazyčný korpus InterCorp: možnosti studia (red. Čermák František, Kocek Jan), str. 161-169, Lidové noviny, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Milena Hebal-Jezierska
16. Obrazy kolokacyjne wybranych leksemów nalezacych do pola semantycznego cudzoziemiec (na materiale korpusu jezyka czeskiego SYN2006PUB)
w: Res slavisticae (red. Goszczyńska Joanna, Greń Zbigniew), str. 73-92, ISZiP, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Milena Hebal-Jezierska
17. Kolísání sloves v češtině
w: Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym. Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu (red. Mieczysław Balowski, Jiří Svoboda), str. 73-80, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Milena Hebal-Jezierska
18. Praca z elektronicznym korpusem przy wyszukiwaniu wariantów fleksyjnych
w: Językowy świat Słowian zjawiska, interpretacje, znaki zapytania Jolanta Mindak-Zawadzka, Ignacy M. Doliński, str. 101-114, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Milena Hebal-Jezierska
19. Schizofrenia języka czeskiego – o znaczeniu niektórych końcówek fleksyjnych
w: Świat ukryty w słowach czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym (red. Ilona Generowicz, Elżbieta Kaczmarska, Ignacy M. Doliński), str. 129-142, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Milena Hebal-Jezierska
20. Variantnost některých podstatných jmen v mluveném korpusu
w: Čeština v mluveném korpusu (Studie z korpusové lingvistiky) (red. M. Kopřivová, M., Waclawičová), str. 89-96, Nakladatelství Lidové noviny, Ústav Českého národního korpusu, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Milena Hebal-Jezierska
21. Výzkum morfologické variantnosti prostřednictvím ČNK
w: Grammar and Corpora Gramatika a korpus 2007 Sborník příspěvků ze stejnomenné konference 25.-27.09., Liblice. Selected contributions from the conference Grammar and Corpora, Sept. 25 - 27, 2007 Liblice (red. F. štícha, M. Fried), str. 345-351, Academia, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Milena Hebal-Jezierska
22. Možnosti a meze variantnosti pádových koncovek měkkých typů mužských jmen životných ve světle Českého národního korpusu
w: Meze a možnosti gramatiky ve světle Českého národního korpusu (red. F. Štícha), str. 88-98, Academia (2006), r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Milena Hebal-Jezierska
23. Variantnost koncovek -ovi/-u v dativu a lokálu singuláru (typ tvrdý)
w: Grammar and corpora (red. F. Štícha, J. Šimandl), str. 122-130, Ústav pro jazyk český AV ČR, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Milena Hebal-Jezierska
24. Výhody a nevýhody práce s elektronickým korpusem
w: Tzv. základní výzkum v lingvistice — desideratum, nebo realis? (red. P. Pořízka, V. P. Polách), str. 107-114, Univerzita Palackého (2006), r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Milena Hebal-Jezierska
25. Wykorzystanie Czeskiego Korpusu Narodowego przy tworzeniu Słownika pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (część czeska)
w: Lingwistyka a polityka. Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (red. S. Dubisz, J. Porayski-Pomsta, E. Sękowska), str. 186-198, Dom Wydaniczy Elipsa, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Milena Hebal-Jezierska

>>> Następne >>>