Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Aleksander Nazwisko: Barszczewski

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Emihracyja belarusau u Ameryku u asvjatlenni Naszaj Nivy
ACTA ALBARUTHENICA Tom 13 r. 2013, str. 15-39 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
2. Emihracyjny daśledczyk Uladzimer Hlybinny jak vykryvalnik stalinskich zlaczynstvau
ACTA ALBARUTHENICA Tom 12 r. 2012, str. 9-13 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
3. Belaruski instytut navuki i mastactva u abarone nacyjanalnaj toesnasci
STUDIA I SZKICE SLAWISTYCZNE Tom XI r. 2011, str. 27-34 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
4. Dramaturgia białoruska w oczach polskiej badaczki
ACTA ALBARUTHENICA Tom 11 r. 2011, str. 286-287 (Recenzja)
Aleksander Barszczewski
5. Losy belarusizacyyi u asvjatlenni emihracyjnaha dasledczyka Uladzimera Hlybinnaha
ACTA ALBARUTHENICA Tom 11 r. 2011, str. 8-15 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
6. Razhrom naszaniuskaha nacyjanal'naha adradżeńnja vulharnymi krytykami  [ LINK ]
ANNUS ALBARUTHENICUS Tom 12 r. 2011, str. 199-211 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
7. Abrady, źvjazanyja z naradżeńnem i chryszczeńnem
ARCHE Tom 4 r. 2010, str. 308-335 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
8. Nam pamahala toe, szto u Belarusi stan z movaju drenny
ARCHE Tom 4 r. 2010, str. 353-358 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
9. Saveckaja reczaisnaść u acency emhracyjnaha dzejacza i daśledczyka Auhena Kalubovicza
STUDIA I SZKICE SLAWISTYCZNE Tom X r. 2010, str. 391-398 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
10. Razhrom belaruskaha nacyjanalnaha adradżeńnja u interpretacyi emihracyjnaha daśledczyka Uladzimera Hlybinnaha
ACTA ALBARUTHENICA Tom 9 r. 2009, str. 8-15 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
11. Uladzimir Karatkevicz: za szto kachaju Pol'szczu?
ACTA POLONO-RUTHENICA Tom XIV r. 2009, str. 7-14 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
12. Belaruski navukovy ruch na emihracyi u acency Vitauta Tumasza
ACTA ALBARUTHENICA Tom 7 r. 2007, str. 8-15 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
13. Emihracyjny piśmeńnik i krytyk Anton Adamovicz ab ljosach belaruskaj emihracyi dy ab perspektyvach upadku Saveckaha Sajuzu
STUDIA BIAŁORUTENISTYCZNE Tom 1 r. 2007, str. 161-172 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
14. Patryjot - adzin z perszych belaruskich emihracyjnych czasopisau u Vialikabrytanii
ACTA ALBARUTHENICA Tom 6 r. 2007, str. 18-32 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
15. Antybalszavickija dy antyimperskija idei na staronkach belaruskaha emihracyjnaha czasopisa Ruch
ROCZNIKI HUMANISTYCZNE Tom LIII Nr 7 r. 2005, str. 27-42 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
16. Carskaja i saveckaja reczaisnaść va uspaminach ajca Jazepa Hermanovicza
ACTA ALBARUTHENICA Tom 5 r. 2005, str. 31-37 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
17. Belaruskija piśmeńniki na staronkach emihracyjnaha czasopisa Moladź
ACTA ALBARUTHENICA Tom 4 r. 2003, str. 175-194 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
18. Ideja nacyjanalnaha adradżeńnja u publikacyi Antona Luckevicza Na darozi da novaho żyćcja
ACTA ALBARUTHENICA Tom 3 r. 2003, str. 24-28 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
19. Losy kultury i literatury narodowej w sporze toczonym przez białoruskiego krytyka emigracyjnego U.Hłybinnego z białoruskim literaturoznawstwem radzieckim
DIALOG W LITERATURACH I JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH Tom 1 r. 2003, str. 185-191 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
20. Uładzimer Żyłka - emihracyjny paet i litaraturaznavec
ACTA ALBARUTHENICA Tom 4 r. 2003, str. 47-71 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
21. Idee służenia Bogu i wartościom chrześcijańskim w Pamiętniku białoruskiego księdza - poety Kazimira Swajaka
ROCZNIKI HUMANISTYCZNE Tom L Nr 7 r. 2002, str. 139-145 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
22. Białoruski badacz emigracyjny Stanisław Stankiewicz w walce z krytyką radziecką o ideowy i twórczy autentyzm Janki Kupały
SLAVICA WRATISLAVIENSIA Tom CXV r. 2001, str. 235-241 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
23. Losy szkolnictwa białoruskiego w Polsce międzywojennej na łamach "Przeglądu Wileńskiego"
ACTA POLONO-RUTHENICA Tom 5 r. 2000, str. 63-73 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
24. Międzynarodowe konferencje naukowe "Droga ku wzajemności"
ACTA POLONO-RUTHENICA Tom 5 r. 2000, str. 372-375 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
25. Białoruska mniejszość narodowa w Polsce
ROCZNIK WSCHODNI Tom 5 r. 1999, str. 143-148 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
26. Polszcza na staronkach Volnaj Belarusi
ACTA POLONO-RUTHENICA Tom 4 r. 1999, str. 256-264 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
27. Pisarze i krytycy białoruscy wobec A.Puszkina
ACTA POLONO-RUTHENICA Tom 3 r. 1998, str. 337-346 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
28. Rolja kaunaskaha emihracyjnaha asjarodka u razvicci belaruskaj piśmovasci
ACTA ALBARUTHENICA Tom 1 r. 1998, str. 35-50 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
29. Białoruskie kwestie religijne na łamach "Przeglądu Wileńskiego"
ACTA POLONO-RUTHENICA Tom 2 r. 1997, str. 177-186 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
30. Białoruski folklor związany ze śmiercią i pogrzebem we wschodniej Białostocczyźnie
STUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 22 r. 1995, str. 95-110 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
31. Ihnat Dvarczanin - daslednik naszaniuskaj litaratury
ZAPISY Tom 19 r. 1989, str. 13-47 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
32. Kult ziemi i pracy chłopskiej w poemacie Jakuba Kołasa Nowa Ziemia
ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS Tom 844 r. 1987, str. 75-85 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
33. Janka Kupała - poeta więzi polsko-białoruskiej
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Tom 9/10 r. 1984, str. 1-23 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
34. Romantic elements in Kolas Symon-Muzyka
THE JOURNAL OF BYELORUSSIAN STUDIES Tom 2 r. 1982, str. 27-43 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
35. Dyskusje wokół poematu Szymon Muzykant
STUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 4 r. 1979, str. 21-27 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
36. Polacy i literatura polska w życiu Janki Kupały
SLAVIA ORIENTALIS Tom 3 r. 1973, str. 352-364 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski

Książka

37. Słownik białorusko-polski
Katedra Białorutenistyki UW, r. 2012 (Książka)
Nina Barszczewska, Aleksander Barszczewski, Teresa Chylak-Schroeder, Jadwiga Głuszkowska-Babicka, Teresa Jasińska-Socha, Maria Kondraciuk, Nadzieja Panasiuk, Zofia Skibińska-Charyło, Mikołaj Timoszuk, Stanisław Szadyko, Teresa Chylak-Schroeder (Redaktor), Jadwiga Głuszkowska-Babicka (Redaktor), Teresa Jasińska-Socha (Redaktor), Mikalaj Khaustovich (Redaktor), Mikołaj Timoszuk (Redaktor), Jadwiga Głuszkowska-Babicka (Autor przedmowy), Lilia Ziemczonok (Opracowujący)
38. Acta Albaruthenica
VTAA Prava i ekanomika, r. 2005 (Książka)
Mikola Khaustovich (Redaktor), Aleksander Barszczewski (Redaktor), Sjarhej Zaprudski (Redaktor), Mikalaj Khaustovich (Redaktor), Sjarhej Zaprudski (Redaktor)
39. Belaruskaja emihracyjnaja piśmovaść  [ LINK ]
KFB WLSiFW UW, r. 2004 (Książka)
Aleksander Barszczewski
40. Acta Albaruthenica 3
VTAA Prava i ekanomika, r. 2003 (Książka)
Aleksander Barszczewski (Redaktor), Mikola Khaustovich (Redaktor), Mikalaj Khaustovich (Redaktor)
41. Acta Albaruthenica 4
Technaprynt, r. 2003 (Książka)
Aleksander Barszczewski (Redaktor), Michał Sajewicz (Redaktor)
42. Białoruskie krzyże ludowe
"Nasza Niwa", r. 2002 (Książka)
Michaś Ramaniuk (Autor oryginału), Dzianis Ramaniuk (Twórca zbioru), Nina Barszczewska (Tłumacz), Aleksander Barszczewski (Tłumacz)
43. Acta Albaruthenica 2. Na szlachu da praudy.
Belaruski knihazbor, r. 2001 (Książka)
Aleksander Barszczewski (Redaktor), Jury Vaszkevicz (Redaktor), Uladzimir Konan (Redaktor), Vital' Skalaban (Redaktor), Lubou Uladykouskaja-Kanaplanik (Redaktor)
44. Tvorcy belaruskaha litaraturnaha ruchu u Polszczy. 1958-1998
Kafedra belaruskaj filalohii VU, r. 2001 (Książka)
Aleksander Barszczewski
45. Język i kultura białoruska na tle kultur sąsiednich
Energea, r. 1999 (Książka)
Aleksander Barszczewski (Redaktor), Janina Smułkowa (Redaktor)
46. Acta Albaruthenica 1
Energeia, r. 1998 (Książka)
Aleksander Barszczewski (Redaktor), Albert Bartoszewicz (Redaktor)
47. Z pabaczanaha i perażytaha
Vyd. "Mastackaja Litaratura", r. 1992 (Książka)
Aleksander Barszczewski
48. Białoruska obrzędowość i folklor wschodniej Białostocczyzny
Sekcja Naukowa ZG BTSK, r. 1990 (Książka)
Aleksander Barszczewski
49. Ignacy Dworczanin - białoruski polityk i uczony
Wyd. UW, r. 1990 (Książka)
Aleksander Barszczewski, Aleksandra Bergman, Jerzy Tomaszewski
50. Program szkoły podstawowej z dodatkową nauką języka białoruskiego. Język białoruski
MEN, r. 1987 (Inne)
Aleksander Barszczewski, Nina Barszczewska, Zofia Skibińska-Charyło, Anna Goworko, Aleksander Iwaniuk
51. Polsko-białoruskie związki literackie i kulturalne
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, r. 1982 (Książka)
Aleksander Barszczewski
52. Partrety znakamitych postacjau daunaj Reczy Paspalitaj u minskich zborach
, r. 1981 (Książka)
Aleksander Barszczewski (Tłumacz), Nina Barszczewska (Tłumacz)
53. Historia literatury białoruskiej. Folklor
Wyd. UW, r. 1976 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Aleksander Barszczewski
54. Niewyczerpany dzban. Baśnie ziemi mińskiej, smoleńskiej, mohylewskiej, grodzieńskiej i Polesia
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, r. 1976 (Książka)
Aleksander Barszczewski (Tłumacz)
55. Nasustracz życcju. Chrestamatyja dla VII klasa
WSiP, r. 1974 (Podręcznik szkolny)
Aleksander Barszczewski, Wiktor Szwed
56. Diabelskie skrzypce. Baśnie białoruskie
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, r. 1973 (Książka)
Michał Federowski (Autor oryginału), Aleksander Barszczewski (Tłumacz)
57. Drużba i praca. Chrestamatyja dla VIII klasa
WSiP, r. 1967 (Podręcznik szkolny)
Aleksander Barszczewski, Wiktor Szwed

Publikacja w książce

58. Belarusizacyja u asvjatlenni emihracyjnaha dasledczyka Uladzimira Hlybinnaha
w: Беларусіка = Albaruthenica, str. 209-218, Міжнародная асацыяцыя беларусістаў, r. 2012 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
59. Rola białoruskiego ośrodka emigracyjnego w Sankt Petersburgu w szerzeniu idei białoruskiego odrodzenia narodowego
w: Trójkąt inny: Rosja - Polska - Niemcy, str. 41-49, r. 2010 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
60. Abarona belaruskich nacyjanal'nych idealau u interpretacyi emihracyjana czasopisu Ruch
w: Your Sun Shall Never Set Again, And Yuor Moon Shall Wane No More: Essays in Honor of Fr Alexander Nadson on the Occasion of his Eightieth Birthday and Fiftieth Anniversary of His Priesthood, str. 367-377, Technalohija, r. 2009 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
61. Belaruskaja relihijnaja prablematyka na staronkach emihracyjnaha czasopisa
w: Ukraina. Teksty i Konteksty, str. 627-636, Katedra Ukrainistyki UW, r. 2007 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
62. Histarycznaja i etnahraficzna-fal'klornaja specyfika vjoski Dubiny u interpretacyi najstarejszych jaje życharou
w: Mova - litaratura - kultura, str. 458-465, BDU, r. 2007 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
63. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej prof. dr hab. Aleksandra Barszczewskiego
w: Droga ku wzajemności. Tom Jubileuszowy dedykowany Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu, str. 12-28, KB UW, r. 2006 (Bibliografia)
Aleksander Barszczewski (Autor bibliografii załącznikowej)
64. Zmahańne z saveckaj reczaisnaścju i prajavy njazhody u belaruskim ruchu na vyhnańni u aśvjatleńni emihracyjnaha czasopisa Ruch
w: Droga ku wzajemności. Tom Jubileuszowy dedykowany Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu, str. 66-87, KB UW, r. 2006 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
65. Belaruskae Palesse u fal'klornych dasledavannjach Oskara Kol'berha
w: Kompleksnae dasledavanne fal'kloru i etnakul'tury Palessja, str. 159-165, Vydavecki centr BDU, r. 2005 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
66. Narodnyja palaszuckija abrady i veravanni, zvjazanyja z paasobnymi etapami czalaveczaha życcja u knize Uschodnjae Palesse Kazimira Maszynskaha
w: Kompleksnae dasledavanne fal'kloru i etnakul'tury Palessja, str. 165-176, r. 2005 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
67. Belaruskasć Uladzislava Syrakomli u interpretacyi polskich dasledczykau paczatku XX stahoddzja
w: Belarusika - Albaruthenica, str. 20-26, Belaruski knihazbor, r. 2004 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
68. Prajavy idei hlabalizacyi u żyćci, tvorczaści j dzejnaści Franciszka Skaryny
w: Belaruś - XXI stahoddze. Nacyjanalna-kulturnae i duxounae razviccjo, str. 85-89, r. 2004 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
69. Rasejskaja saveckaja reczaisnaść va uspaminach ajca Jazepa Hermanovicza Kitaj - Sibir - Maskva  [ LINK ]
w: Rola belaruskaj dyjaspary u zachavańni i raźvićci belaruskaj kultury, str. 77-86, r. 2004 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
70. Pjać zamaljovak z życcja i smerci Janki Kupaly u interpretacyi emihracyjnaha piśmennika Jurki Vićbicza
w: Janka Kupala i jeurapejski litaraturny praces, str. 59-63, r. 2003 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
71. Selskahaspadarczyja bostvy u belarusaznauczych dasledavannjach Czasłava Pjatkevicza
w: Prablemy uschodneslavjanskaj etnalinhvistyki, str. 60-66, r. 2003 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
72. Halounyja etapy życcja i dzejnasci Franciszka Skaryny u asvjatlenni belaruskaha emihracyjnaha dasledczyka Vitauta Tumasza
w: Skaryna i nasz czas, str. 97-104, Homelski dzjarżauny universitet im. F.Skaryny, r. 2002 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
73. Ideja nacyjanalnaha adradżennja na staronkax "Naszaj nivy"
w: Janka Kupala i prablemy belaruskaha samapaznannja, str. 69-81, Belaruski knihazbor, r. 2002 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
74. Paezija Nesluchouskaha u kanteksce polskaha pazityvizmu
w: Janka Luczyna u kanteksce samaidentyfikacyi belaruskaj litaratury, str. 88-92, RIVSZ BDU, r. 2002 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
75. Zmahanne emihracyjnaha dasledczyka Stanislava Stankevicza z saveckaj interpretacyjaj życcja i tvorczasci Janki Kupaly
w: Janka Kupala i Jakub Kolas u kanteksce slavjanskich litaratur, str. 115-120, Belaruskaja navuka, r. 2002 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
76. Abarona belaruskich nacyjanalnych kasztounaścjau na staronkach emihracyjnaha peryjodyka Iskry Skaryny u czeskaj Praze
w: Literatura rosyjska w kontekstach międzykulturowych, str. 15-47, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, r. 2001 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
77. Belaruskae emihracyjnae litaraturnae zhurtavańne "Szypszyna"
w: Na szljaxu da praudy, str. 54-62, Belaruski knihazbor, r. 2001 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
78. Emigracyjne pismo "Konadni" jako obrońca białoruskich pisarzy represjonowanych
w: Literatura emigracyjna Rosjan, Ukraińców i Białorusinów, str. 259-266, Wyd. KUL, r. 2001 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
79. Karcina belaruskaj reczaisnasci u publicystycy Juzafa Ihnacy Kraszeuskaha
w: Na szljaxu da praudy, str. 67-75, Belaruski knihazbor, r. 2001 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
80. Palitycznyja j nacyjanalnyja idei belaruskaj emihracyjnaj publicystyki u Francyi miżvajennaha peryjadu
w: Da 100-hoddzja Uladzimira Dubouki, Uladzimira Żylki, Kuźmy Czornaha, str. 39-58, BDU, r. 2001 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
81. Rosyjskie bajki ludowe
w: Rosyjskie bajki ludowe ze zbioru Aleksandra Afanasjewa, str. 181-306, Polska Akademia Umiejętności, r. 2001 (Inne)
Aleksander Barszczewski
82. "Baćkauszczyna": dyskusje z białoruskim literaturoznawstwem radzieckim o pisarstwie Janki Kupały
w: Konteksty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX w., str. 147-154, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, r. 2000 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
83. Belaruś i belarusy u publikacyi Oskara Kolberha Lud polski - Belaruś - Palesse
w: Belaruska-ruska-polskae supastaulalnae movaznaustva, str. 9-17, Vyd. BDU, r. 2000 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
84. Obraz unii brzeskiej w Kronice Barkułabowskiej
w: Antologia Wileńska, str. 443-443, Oficyna Literatów i Dziennikarzy "Pod Wiatr", r. 2000 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
85. Piśmiennictwo białoruskie wobec przeciwności losu
w: Antologia Wileńska, str. 749-754, Oficyna Literatów i Dziennikarzy "Pod Wiatr", r. 2000 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
86. "Szypszyna" w kontekście białoruskiego piśmiennictwa emigracyjnego
w: Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przewartościowania, str. 29-36, WSP, r. 1999 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
87. Adam Mickevicz u acenkach belaruskich emihracyjnych dasledczykau
w: Belarusika-Albaruthenica, str. 286-292, Belaruski knihazbor, r. 1998 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
88. Belaruski kraj i belaruski charaktar u publikacyjach Jana Czaczota
w: Belarusika-Albaruthenica, str. 406-412, Belaruski knihazbor, r. 1998 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
89. Franciszak Skaryna i Renesans
w: Belarusika-Albaruthenica, str. 26-32, Nacyjanalny navukova-asvetny centr imja F.Skaryny, r. 1998 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
90. Jan Czaczot jak czalavek i dasledczyk
w: Belarusika-Albaruthenica, str. 27-33, Nacyjanalny navukova asvetny centr imja F.Skaryny, r. 1998 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
91. "Novaja zjamlja" u interpretacyi emihracyjnaha krytyka Antona Adamovicza
w: Kalasaviny, str. 63-75, Dzjarżauny litaraturna-memaryjalny muzej Jakuba Kolasa, r. 1997 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
92. Belarusijana u vicebskim polskamounym zborniku "Z vakolicau Dzviny"
w: Belaruska-ruska-polskae supastaulalnae movaznaustva i litaraturaznaustva, str. 57-63, Vyd. Vicebskaha dzjarżuniversiteta, r. 1997 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
93. Karcina belaruskaha życcja na Uschodnjaj Belastoczczyne u asvjatlenni Naszaj Nivy
w: Janka Kupala i, str. 53-57, Belaruskae vydaveckae Tavarystva, r. 1997 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
94. Malaja i vjalikaja ajczyna va usprynjacci belarusau z uschodnjaj Belastoczczyny
w: Belarusika-Albaruthenica, str. 298-306, Nacyjanalny navukova-asvetny centr imja F.Skaryny, r. 1997 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
95. Renesans na Białorusi
w: Antologia Wileńska, str. 389-392, Oficyna Literatów i Dziennikarzy "Pod Wiatr", r. 1997 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
96. Stara Białoruś - zapomniany naród
w: Antologia Wileńska, str. 205-206, Oficyna Literatów i Dziennikarzy "Pod Wiatr", r. 1997 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
97. Tvorczasć Jana Barszczeuskaha na staronkach almanacha Nezabudka
w: Vesnik Vicebskaha dzjarżaunaha universiteta, str. 41-47, Vyd. Vicebskaha dzjarżuniversiteta, r. 1997 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
98. Berlinski kryzis u asvjatlenni "Baćkauszczyny"
w: Belarusika-Albaruthenica, str. 69-75, Nacyjanalny navukova-asvetny centr imja F.Skaryny, r. 1996 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
99. Histarycznaja, sacyjalahicznaja i haspadarczaja reczaisnasć Polacka
w: Polack: karani naszaha radavoda, str. 150-158, Polacki dzjarżauny universitet, r. 1996 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
100. Janka Kupala na staronkach Baćkauszczyny u hadach 1947-1952
w: Respublikanskija Kupalauskija czytanni, str. 29-37, Hrodzenskae ablasnoe addzjalenne Belaruskaha Fondu Kultury, r. 1996 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
101. Literatura białoruska
w: Antologia Wileńska, str. 93-94, Oficyna Literatów i Dziennikarzy "Pod Wiatr", r. 1996 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
102. Białoruś i Białorusini okresu Wielkiego Księstwa Litewskiego w badaniach Leona Wasilewskiego
w: Literatura i Kultura, str. 195-200, WSP, r. 1995 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
103. Czasopis "Kamena" jak papuljaryzatar belaruskaj litaratury
w: Belarusika-Albaruthenica, str. 130-139, Nacyjanalny navukova-asvetny centr imja F.Skaryny, r. 1995 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
104. Narodny vobraz żyda va uschodnjaj Belastoczczyne
w: Belarusika-Albaruthenica, str. 206-217, Vyd., r. 1995 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
105. Wasil Bykau - pisarz żołnierskiego losu
w: W kręgu kultury białoruskiej, str. 73-82, WSP, r. 1994 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
106. Adam Mickevicz - simval polskaj njazlomnasci
w: Szkolny veczar, str. 202-230, Vyd. Universiteckae, r. 1992 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
107. Białoruska obrzędowość weselna we wschodniej Białostocczyźnie
w: Z aktualnych studiów rusycystycznych. Literaturoznawstwo, str. 185-200, WSP, r. 1987 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
108. Posłowie. Komentarz
w: Zaklęte barwy stepu. Baśnie ukraińskie, str. 223-233, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, r. 1987 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksander Barszczewski
109. Przedmowa
w: Zaklęte barwy stepu. Baśnie ukraińskie, str. 5-15, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, r. 1987 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksander Barszczewski
110. Janka Kupała. Nota biograficzna
w: Poezje wybrane, str. 117-129, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, r. 1984 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksander Barszczewski
111. Janka Kupała. Poeta bólu i nadziei
w: Poezje wybrane, str. 5-15, Ludowa Spóldzielnia Wydawnicza, r. 1984 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
112. Kafedra belaruskaj filalohii na paroze novaha 25-hoddzja
w: Belaruski kaljandar, str. 59-65, BTSK, r. 1983 (Artykuł)
Nina Barszczewska, Aleksander Barszczewski, Jadwiga Głuszkowska-Babicka, Michał Kondratiuk, Maria Czurak
113. Posłowie
w: Mocarni czarodzieje. Bajki rosyjskie, str. 257-271, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, r. 1983 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksander Barszczewski
114. Rewolucja Październikowa a postawy pisarzy białoruskich
w: Literatura i języki krajów socjalistycznych, str. 7-20, r. 1979 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
115. Wstęp
w: Antologia poezji białoruskiej, str. IV-LVIII, Ossolineum, r. 1979 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksander Barszczewski
116. Nota biograficzna
w: Maksim Tank. Poezje wybrane, str. 139-151, r. 1977 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksander Barszczewski
117. Przedmowa
w: Diabelskie skrzypce. Baśnie białoruskie, str. 5-16, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, r. 1976 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksander Barszczewski
118. Przedmowa
w: Niewyczerpany dzban. Baśnie ziemi mińskiej, smoleńskiej, mohylewskiej, grodzieńskiej i Polesia, str. 5-18, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, r. 1976 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksander Barszczewski
119. M.Ja.Grinblat, Belorusy. Oczerki proischożdenija i etniczeskoj istorii
w: Navukovy zbornik, str. 119-122, r. 1974 (Inne)
Aleksander Barszczewski
120. Sejmowe przemówienie Bronisława Taraszkiewicza
w: Powstanie i działalność Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady, str. 28-37, r. 1970 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
121. Kamizm u tvorczasci Jakuba Kolasa
w: Navukovy zbornik, str. 75-89, r. 1963 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski
122. Publicystycznaja spadczyna Kastusja Kalinouskaha
w: Navukovy zbornik, str. 25-38, r. 1963 (Artykuł)
Aleksander Barszczewski