Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Ewa Nazwisko: Wolnicz-Pawłowska

                

Publikacja w czasopiśmie

1. "Iwona Kabzińska, Między pragnieniem ideału a rzeczywistością. Polacy na Litwie, Białorusi i Ukrainie w okresie transformacji systemowej przełomu XX i XXI stulecia. Zakład Wydawniczy Letter Quality. Warszawa 2009, ss. 228".
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 35 r. 2011, str. 271-275 (Recenzja)
Ewa Wolnicz-Pawłowska (Autor oryginału)
2. Andrzej Czerny, Teoria nazw geograficznych. Warszawa 2011
POLSKI PRZEGLĄD KARTOGRAFICZNY Tom 43 Nr 2 r. 2011, str. 185-186 (Recenzja)
Ewa Wolnicz-Pawłowska (Autor oryginału)
3. Nazwy geograficzne w polskich słownikach poprawnościowych
ONOMASTICA Tom LV r. 2011, str. 11-51 (Artykuł)
Ewa Wolnicz-Pawłowska
4. Onomastyka polska (początki - ludzie - programy ogólnopolskie)
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 7(686) r. 2011, str. 5-21 (Artykuł)
Ewa Wolnicz-Pawłowska (Autor oryginału)
5. Sprawozdanie sekretarza generalnego TNW za okres od 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.
ROCZNIK TOWARZYSTWA NAUKOWEGO WARSZAWSKIEGO Tom LXXIII r. 2011, str. 63-69 (Artykuł)
Leszek Zasztowt, Ewa Wolnicz-Pawłowska

Książka

6. Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, r. 2011 (Inne)
Ewa Wolnicz-Pawłowska (Inny)
7. Europa. Część II  [ LINK ]
, r. 2010 (Inne)
Ewa Wolnicz-Pawłowska
8. Toponymic Guidelines of Poland for Map Editors and other Users. Polski przewodnik toponimiczny dla redaktorów map i innych użytkowników
Główny Geodeta Kraju, r. 2010 (Inne)
Ewa Wolnicz-Pawłowska

Publikacja w książce

9. Place names in minority languages in Poland
w: The Great Toponymic Divide. Reflections on the definition and usage of endonyms and exonyms, str. 261-270, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, r. 2012 (Artykuł)
Ewa Wolnicz-Pawłowska
10. Czy są języki trudne i łatwe?
w: Wiara i kultura. Na tropach prawdy, str. 155-164, r. 2011 (Artykuł)
Ewa Wolnicz-Pawłowska (Autor oryginału)
11. Naukowiec, ekspert, urzędnik - funkcje i role językoznawcy w procesie standaryzacji nazw geograficznych
w: Chrematonimia jako fenomen współczesności, str. 519-532, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, r. 2011 (Artykuł)
Ewa Wolnicz-Pawłowska (Autor oryginału)
12. Łomża i niektóre nazwiska łomżyńskie
w: Prace poświęcone Pani Profesor Henryce Sędziak, str. 281-285, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, r. 2010 (Artykuł)
Ewa Wolnicz-Pawłowska (Autor oryginału)
13. Homonimia i wielomotywacyjność w nazwach własnych na pograniczach językowych
w: Słowiańskie homonimy apelatywno-onomiczne i onimiczno-onimiczne w diachronii i synchronii, str. 253-260, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, r. 2009 (Artykuł)
Ewa Wolnicz-Pawłowska (Autor oryginału)
14. Mniejszości językowe w Polsce - zarys problematyki
w: Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce, str. 9-21, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, r. 2009 (Artykuł)
Ewa Wolnicz-Pawłowska (Autor oryginału)
15. Polska onomastyka literacka na tle słowiańskim
w: Język pisarzy jako problem lingwistyki, str. 97-110, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, r. 2009 (Artykuł)
Ewa Wolnicz-Pawłowska (Autor oryginału)