Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Jadwiga Nazwisko: Głuszkowska-Babicka

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Procesy interferencyjne w terenowych nazwach zestawionych w północno-wschodniej Polsce
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 107-117 (Artykuł)
Jadwiga Głuszkowska-Babicka
2. Profesor Stanisław Szadyko (17.01.1941-21.02.2013)
ACTA ALBARUTHENICA Tom 13 r. 2013, str. 395-396 (Inne)
Jadwiga Głuszkowska-Babicka
3. Interferencja językowa w nazwach terenowych północno-wschodniej Polski
ACTA ALBARUTHENICA Tom 12 r. 2012, str. 97-120 (Artykuł)
Jadwiga Głuszkowska-Babicka
4. Mikrotoponimy oparte na terminach wegetatywnych w północno-wschodniej Polsce
ACTA ALBARUTHENICA Tom 11 r. 2011, str. 205-211 (Artykuł)
Jadwiga Głuszkowska-Babicka
5. Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim
ACTA ALBARUTHENICA Tom 9 r. 2009, str. 400-403 (Recenzja)
Jadwiga Głuszkowska-Babicka
6. Mikrotoponimy motywowane wyrażeniami przyimkowymi w północno-wschodniej Polsce
ACTA ALBARUTHENICA Tom 7 r. 2007, str. 167-171 (Artykuł)
Jadwiga Głuszkowska-Babicka
7. Stan badań nad "Wielkim słownikiem białorusko-polskim"
ACTA ALBARUTHENICA Tom 4 r. 2003, str. 121-126 (Artykuł)
Jadwiga Głuszkowska-Babicka
8. O języku pieśni na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim
ACTA ALBARUTHENICA Tom 1 r. 1998, str. 29-33 (Artykuł)
Jadwiga Głuszkowska-Babicka
9. Badania naukowe prowadzone przez Katedrę Filologii Białoruskiej Uniwersytetu Warszawskiego w ciągu trzydziestu lat jej działalności
STUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 22 r. 1995, str. 167-170 (Artykuł)
Jadwiga Głuszkowska-Babicka
10. Elementy bałtyckie i wschodniosłowiańskie w przygotowywanym Słowniku nazw terenowych północno-wschodniej Polski
FOLIA LINGUISTICA Tom 27 r. 1993, str. 3-8 (Artykuł)
Nina Barszczewska, Jadwiga Głuszkowska-Babicka, Teresa Jasińska-Socha, Nijola Kolis, Janina Smułkowa
11. Zróżnicowanie formalne nazw terenowych z psł. rdzeniem *bagъ jako przykład interferencji językowej na wschodniej Białostocczyźnie
ONOMASTICA Tom 37 r. 1992, str. 41-53 (Artykuł)
Jadwiga Głuszkowska-Babicka
12. Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, wyd. Ossolineum, t.I 1980, t.II 1989
BIAŁOSTOCCZYZNA Tom 1 r. 1991, str. 42-44 (Recenzja)
Nina Barszczewska, Jadwiga Głuszkowska-Babicka
13. Nazwy terenowe od apelatywu kadłub w gwarach wschodniej Białostocczyzny
STUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 18 r. 1989, str. 193-199 (Artykuł)
Jadwiga Głuszkowska-Babicka
14. Białoruskie słownictwo z zakresu rybołówstwa w gwarach wschodniej Białostocczyzny
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 16 r. 1984, str. 115-132 (Artykuł)
Jadwiga Głuszkowska-Babicka, Jolanta Rydzewska
15. Uwagi o grafice i ortografii starobiałoruskich zabytków II połowy XVI w. Opowieść o Bowie. Opowieść o Tristanie
STUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 11 r. 1983, str. 41-50 (Artykuł)
Jadwiga Głuszkowska-Babicka
16. Dyferencyjalnyja rysy njapeunych zajmennikau u suczasnaj belaruskaj litaraturnaj move
Vesci Akademii Nauk Belorusi Tom 2 r. 1976, str. 122-126 (Artykuł)
Jadwiga Głuszkowska-Babicka
17. Suczasnaja belaruskaja mova. Pytanni kultury movy, Minsk 1973
SLAVIA ORIENTALIS Tom I r. 1975, str. 115-116 (Recenzja)
Jadwiga Głuszkowska-Babicka
18. Białoruskie słownictwo garncarskie w gwarach wschodniej Białostocczyzny
STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 14 r. 1974, str. 189-202 (Artykuł)
Jadwiga Głuszkowska-Babicka

Książka

19. Słownik białorusko-polski
Katedra Białorutenistyki UW, r. 2012 (Książka)
Nina Barszczewska, Aleksander Barszczewski, Teresa Chylak-Schroeder, Jadwiga Głuszkowska-Babicka, Teresa Jasińska-Socha, Maria Kondraciuk, Nadzieja Panasiuk, Zofia Skibińska-Charyło, Mikołaj Timoszuk, Stanisław Szadyko, Teresa Chylak-Schroeder (Redaktor), Jadwiga Głuszkowska-Babicka (Redaktor), Teresa Jasińska-Socha (Redaktor), Mikalaj Khaustovich (Redaktor), Mikołaj Timoszuk (Redaktor), Jadwiga Głuszkowska-Babicka (Autor przedmowy), Lilia Ziemczonok (Opracowujący)
20. Indeks nazw gwarowych do Słownika nazw terenowych północno-wschodniej Polski
Wyd. UW, r. 1995 (Książka)
Nina Barszczewska, Jadwiga Głuszkowska-Babicka, Teresa Jasińska-Socha, Janina Smułkowa
21. Słownik nazw terenowych północno-wschodniej Polski
Wyd. UW, r. 1992 (Książka)
Nina Barszczewska, Jadwiga Głuszkowska-Babicka, Teresa Jasińska-Socha, Janina Smułkowa
22. Slounik belaruskich havorak paunoczna-zachodnjaj Belarusi i jaje pahraniczcza
Navuka i texnika, r. 1986 (Inne)
Janina Smułkowa (Inny), Jadwiga Głuszkowska-Babicka (Inny), Teresa Jasińska-Socha (Inny)
23. Skrypt do zajęć praktycznych z języka białoruskiego. Wybór zagadnień morfologiczno-składniowych
Wyd. UW, r. 1985 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Jadwiga Głuszkowska-Babicka, Teresa Jasińska-Socha
24. Zaimki nieokreślone we współczesnym białoruskim języku literackim.
Ossolineum, r. 1985 (Książka)
Jadwiga Głuszkowska-Babicka
25. Slounik belaruskich havorak paunoczna-zachodnjaj Belarusi i jaje pahraniczcza
Navuka i Texnika, r. 1984 (Inne)
Janina Smułkowa (Inny), Jadwiga Głuszkowska-Babicka (Inny), Teresa Jasińska-Socha (Inny)

>>> Następne >>>