Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: joanna Nazwisko: getka

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Drukarnia bazylianów w Poczajowie (XVIII w.) – pomost międzykulturowy, ośrodek krzewienia kultury rodzimej. „Studia Ucrainica Varsoviensa”
Tom 2 r. 2014, str. 221-234 (Artykuł)
Joanna Getka (Autor oryginału)
2. Idee a język i tożsamość narodowa mieszkańców dawnych południowo-wschodnich kresów Rzeczypospolitej. Uwagi. Na materiale druków typografii bazyliańskich (XVIII wiek); “Polilog”
Tom 4 r. 2014, str. 205-216 (Artykuł)
Joanna Getka (Autor oryginału)
3. Polscy XVIII-wieczni zesłańcy syberyjscy. Strategie (prze)życia na zesłaniu
ACTA NEOPHILOLOGICA Tom XVI Nr 1 r. 2014, str. 165-178 (Artykuł)
Joanna Getka (Autor oryginału)
4. Uwagi o fonetyce języka starobiałoruskiego w literaturze tłumaczeniowej. „Acta Albaruthenica, t. 14/2014, s. 99-106.
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 99-106 (Artykuł)
Joanna Getka (Autor oryginału)
5. Fonetyczne cechy języka ukraińskiego w „Naukach Parafialnych” („Nauki Parochialnyja”) – zabytku piśmiennictwa ruskiego z końca XVIII. Studia Wschodniosłowiańskie, t. 13. Białystok 2013, s. 31-46.
STUDIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE Tom 13 r. 2013, str. 31-46 (Artykuł)
Joanna Getka (Autor oryginału)
6. Polonizmy w prostej mowie XVIII wieku
ROZPRAWY KOMISJI JĘZYKOWEJ (ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE) Tom LIX r. 2013, str. 45-60 (Artykuł)
Joanna Getka (Autor oryginału)
7. „Posłav spekulatora, czyli kata” – ekwiwalenty leksykalne w ukraińskim wariancie prostej mowy XVIII wieku (na materiale Nauk parafialnych Juliana Dobryłowskiego, Poczajów 1794).
ACTA POLONO-RUTHENICA Tom XVII r. 2012, str. 117-134 (Artykuł)
Joanna Getka
8. Imperium Rosyjskie oczami zesłańca barskiego Karola Lubicz Chojeckiego.
STUDIA ROSSICA Tom XXII r. 2012, str. 84-93 (Artykuł)
Joanna Getka
9. Imperium Rosyjskie oczami zesłańca, Pisarze.pl E-tygodnik literacko-artystyczny ,  [ LINK ]
Tom 34/12 Nr 105 r. 2012, str. ISSN: 2084-6983 / 1-17 (Artykuł)
Joanna Getka
10. Ткач Людмила. “Українська літературна мова на Буковині в кінці XIX - на початку XX ст.”. Частина 2: Джерела і социокультурні чинники розвитку”. „Книгі – XXI”, Чернівці 2007. 704 s.
STUDIA INTERKULTUROWE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Tom 4 r. 2010, str. 115-122 (Recenzja)
Joanna Getka (Autor oryginału)
11. Białoruski? Ukraiński? Uwagi o metodologii klasyfikacji źródeł powstałych na ziemiach białoruskich i ukraińskich w XIV-XVII ww.
Tom 4 r. 2010, str. 50-67 (Artykuł)
Joanna Getka (Autor oryginału)
12. Kto był pierwszy “Nauki Parochialnija...” Juliana Dobryłowskiego jako przyczynek do dyskusji o początkach ukraińskiego języka literackiego w Galicji
STUDIA INTERKULTUROWE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Tom 5 r. 2010, str. 41-57 (Artykuł)
Joanna Getka (Autor oryginału)
13. Co chciałam, to zaśpiewałam. Ałła Pugaczowa żegna się z estradą (aut. oryg. Andrej Wandeko). Tygodnik FORUM
Tom 18 Nr 2280 r. 2009, str. 44-47 (Artykuł)
Joanna Getka (Tłumacz)
14. Kazania Dobryłowskiego - przekład czy dzieło oryginalne? Uwagi w dyskusji nad genezą XVIII-wiecznego zabytku Nauki Parochialnija.
STUDIA INTERKULTUROWE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Tom 3 r. 2009, str. 61-84 (Artykuł)
Joanna Getka (Autor oryginału)
15. Polskojęzyczne druki typografii poczajowskiej (do końca XVIII wieku)
ACTA POLONO-RUTHENICA Tom XIV r. 2009, str. 89-102 (Artykuł)
Joanna Getka (Autor oryginału)
16. Неcколько замечаний о языке Беларуси как страны пограничья  [ LINK ]
Tom 1-2 Nr 1 r. 2007, str. 87-91 (Artykuł)
Joanna Getka (Autor oryginału)
17. Drukarnia w Poczajowie – XVIII-wieczne centrum interkulturowości
STUDIA INTERKULTUROWE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Tom 1 r. 2007, str. 110-122 (Artykuł)
Joanna Getka (Autor oryginału)
18. K вопросу о языке, самоидентичности и национальной принадлежности жителей белорусско-русского пограничья
STUDIA SLAVICA Tom VII r. 2007, str. 261-272 (Artykuł)
Joanna Getka (Autor oryginału)
19. Między polityką a religią
STUDIA INTERKULTUROWE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Tom 1 r. 2007, str. 180-186 (Sprawozdanie)
Joanna Getka (Autor oryginału)
20. Serdeczne pozdrowienia z Moskwy (aut. oryg. Dmitrij Furman). Tygodnik FORUM
Tom 17/18 r. 2006, str. 12-16 (Artykuł)
Joanna Getka (Tłumacz)
21. Aктивный и пассивный словообразовательный потенциал русского языка (на примере форм субъективной оценки личного имени)
STUDIA SLAVICA Tom V r. 2005, str. 179-189 (Artykuł)
Joanna Getka (Autor oryginału)
22. Skromnych gryzą psy (aut. oryg. Jekatierina Wasienina). Tygodnik FORUM
Tom 42 Nr 2095 r. 2005, str. 44-45 (Artykuł)
Joanna Getka (Tłumacz)
23. Zjednoczone Emiraty Syberyjskie (aut. oryg. Siergiej Pletniow). Tygodnik FORUM
Tom 24 Nr 2077 r. 2005, str. 18-20 (Artykuł)
Joanna Getka (Tłumacz)
24. Bothisttwa z Nowego Jorku (autor oryg.). Tygodnik FORUM
Tom 48 Nr 2048 r. 2004, str. 00-02 (Artykuł)
Joanna Getka (Tłumacz)
25. Bóg Rastamanów (aut. oryg. Jelena Tujewa). Tygodnik FORUM
Tom 43 Nr 2045 r. 2004, str. 50-53 (Artykuł)
Joanna Getka (Tłumacz)

>>> Następne >>>